Certifiering

Certified for self-care

Svensk Egenvård har tagit fram systemet Certified for self-care som är den enda unikt anpassade certifieringen för producenter och leverantörer av kosttillskott, sport- och viktminskningsprodukter. Certifierade företag granskas av en oberoende part utifrån hur väl de uppfyller myndighetskrav, branschriktlinjer och internationella guidelines. Att vara certifierad är ett effektivt sätt att uppvisa ett dokumenterat och seriöst arbete med livsmedelssäkerhet.

För konsumenten

Konsumenten utgår från att kosttillskott, sport- och viktminskningsprodukter är säkra och har god kvalitet. Ett systematiskt kvalitetsarbete med god kommunikation mellan alla inblandade i livsmedelskedjan från råvaruproducent till försäljning är en förutsättning för att kunna infria detta. Samtidigt kan detta leda till effektivisering av verksamheten.
Certified for self-care är en tidsbegränsad certifiering som säkerställer att leverantörer uppfyller gällande lagstiftning och branschriktlinjer. Certifierade företag granskas årligen och en förnyelse av certifikatet krävs var fjärde år. Revisionerna genomförs av oberoende revisorer från Lloyds register LRQA.

Informationen finns att tillgå på engelska och går att ladda ner i PDF format:

Kriterier för certifiering

Certifieringskriterierna för Certified for self-care baseras på myndighetskrav, branschriktlinjer och krav från ett antal internationellt erkända livsmedelsstandarder som till exempel ISO 22000, ISO 9001, Global standard för livsmedelssäkerhet (BRC) och International Food Standard IFS. 

De fastställda kriterierna för Certified for self-care kan laddas ner genom att trycka på knappen.

En konkurrensfördel

Att upprätta, implementera och arbeta efter ett kvalitetsledningssystem är ett effektivt sätt att uppvisa ett dokumenterat och seriöst arbete med livsmedelssäkerhet. Samtidigt betyder det ofta en ökad produktivitet, minskade kostnader till följd av färre reklamationer och kassationer samt nöjdare konsumenter. Certifiering kan även ge konkurrensfördelar då det ofta ställs som krav eller efterfrågas av både återförsäljare och konsumenter. Certified for self-care kan kombineras med andra certifieringar såsom t.ex. ISO 22000.

Varför välja Certified for self-care

Hur blir jag certifierad?

För att bli certifierad enligt Certified for self-care kontaktar ni Svensk Egenvård på info@svenskegenvard.se. Dit kan ni också vända er om ni har fler frågor angående certifieringen eller önskar en offert.
För företag som vill bli certifierade erbjuds tjänsten förrevision. Tjänsten vänder sig till företag som påbörjat eller redan har ett kvalitetsledningsarbete igång. Det är ett bra sätt att få information om hur långt ni som företag har kommit och vad som kvarstår för att kunna bli certifierad enligt Certified for self-care. Förrevisionen genomförs efter en agenda som båda parter har enats om och som är fördelaktig för er organisation.

Logotyp

En logotyp har tagits fram för företag som är certifierade enligt Certified for self-care. Logotypen kan användas i information om företaget i till exempel sociala medier, på hemsidor eller i marknadsföring.

Årsavgift

Årsavgift till Svensk Egenvård

7 500 kr för medlemmar (25 000 kr för icke-medlemmar)

Förrevision

Pris efter förfrågan (1 -2 dagar beroende på verksamhetens storlek).

Revision

Det utgår en förutbestämd kostnad för revisorns arbete i och med certifieringsrevisionen. Offert lämnas baserad på bland annat företagets storlek och verksamhet. Prisuppgifterna är exklusive moms.

Certifierade företag:

Certifikat giltigt till:

3 september 2027
17 oktober 2026
29 september 2023
30 oktober 2024
27 oktober 2023
5 november 2024
11 december 2025
17 december 2024
4 juli 2024
19 september 2023
6 maj 2026
12 januari 2025