Märkning

Märkning

Märkning är en viktig del av redligheten kring ett livsmedel. Med redlighet menas att varan motsvarar det som anges i märkningen både när det gäller innehåll och eventuella påståenden. Märkningen på förpackningen bör innehålla de uppgifter konsumenterna behöver för att kunna göra ett bra och medvetet val. Ansvaret för att märkningen är korrekt ligger i första hand på tillverkaren eller importören av livsmedlet, men även försäljaren har ett ansvar.

Hälsopåståenden

Ett hälsopåstående beskriver sambandet mellan ett livsmedel, kategori av, eller beståndsdelar av livsmedel och hälsa. 

Inom EU regleras vad man får säga om ett livsmedels hälsoeffekter genom förordning (EG) 1924/2006 om närings- och hälsopåståenden om livsmedel.

Förordningen gäller för alla hälsopåståenden om livsmedel som görs i kommersiella sammanhang och som riktar sig till slutkonsument. Hälsopåståenden måste vara godkända för att få användas, ansökan om godkännande skickas in till den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, som utvärderar om det finns tillräckligt med vetenskapligt stöd bakom påståendet. 

EU-kommissionen fattar sedan beslut om att antingen godkänna eller inte godkänna hälsopåståenden utifrån EFSAs yttranden. Påståenden som fått beslut om antingen godkännande eller icke-godkännande kan hittas på

Märkningsbedömning

Bedömning av märkning är en service som Svensk Egenvård erbjuder och som är frivilligt för alla leverantörer av egenvårdsprodukter att utnyttja. Märkningsbedömningen som utförs av Svensk Egenvård är en så kallad ”second opinion” av den produktmärkning som företaget gjort.

Märkningsbedömningen utgår från folkhälsoperspektivet och påtalar för företaget när det exempelvis saknas information, när det behövs läggas till information eller när informationen har vinklats fel och kan komma att vilseleda konsumenten. 

Detta innebär att vid märkningsbedömningen kontrolleras bland annat att de obligatoriska märkningsuppgifterna finns med i märkningen. Bedömningen gäller endast inskickad förpackning. Efter avslutad bedömning erhålls ett skriftligt utlåtande, en Märkningsbedömning, som anger att man bedömt att förpackningen uppfyller gällande lagstiftning för märkning.

För att få er produkt märkningsbedömd, skicka via e-post ett aktuellt layoutförslag av förpackning, etikett samt eventuell bipacksedel till:

andrea@svenskegenvard.se.
För frågor ring: 076-869 44 55.

Hur får intyget om genomförd märkningsbedömningen användas?

Svensk Egenvårds märkningsbedömning kan användas av såväl medlemmar i Svensk Egenvård som företag som ännu inte är medlemmar. Återförsäljare av egenvårdsprodukter har vid flertalet tillfällen uttryckt uppskattning av Svensk Egenvårds märkningsbedömningstjänst och företag kan med fördel använda intyget om genomförd märkningsbedömning i kontakt med befintliga eller potentiella återförsäljare. Den utfärdade märkningsbedömningen får inte användas i marknadsföringen av produkten.

Regelverk för märkningsbedömning

Svensk Egenvårds regelverk för märkningsbedömning av

Tryck för att ladda ner våra regelverk i PDF-format.

Prisuppgifter

Etikett utan hälsopåståenden

1 000 kr (medlem)
3 000 kr (icke medlem)

Etikett med hälsopåståenden

2 500 kr (medlem)
7 500 kr (icke medlem)

Bipacksedel med annan information än förpackning

1 000 kr (medlem)
3 000 kr (icke medlem)
Prisuppgifterna är exklusive moms.

Granskning av produktpresentationer på internet

Samma priser som för etikettgranskning

Medlemmar erhåller 20% rabatt vid köp av fem eller fler märkningsbedömningar under samma kalenderår.

Alla priser är exklusive moms.